Ertelenen Genel Kurul Toplantısı Gündemi

Başsağılığı Mesajı
14 Nisan 2014
Büyük Ölçekli İşletmeler Sürdürülebilirlik Kategorisi’nde Ödül
2 Haziran 2014

Ertelenen Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi.
2. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
3. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.
5. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2014 yılına ilişkin şirketin “Kâr Dağıtım Politikası” hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi.
6. 2013 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulunun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
7. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların belirlenmesi.
8. 2014 yılı Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
9. Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması.
10. Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim
Tebliği’nin ekinde yer alan 1.3.6. Sayılı kurumsal yönetim ilkesi gereğince yıl içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi.
11. Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için uygulanan “Ücretlendirme Politikası ve bu kapsamda yapılan ödemeler” konusunda Genel Kurulun bilgilendirilmesi.
12. 2013 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi ve 2014 yılı bağış sınırının belirlenmesi.
13. 2013 yılında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi.
14. 2013 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi.
15. Dilek ve görüşler.
YÖNETİM KURULU