Genel Kurul İlanı 2013

Gurur Duyuyoruz!
20 Haziran 2013
Ertelenen Olağan Genel Kurul İlanı 2013
4 Nisan 2014

Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 27 Mart 2014 Perşembe günü Saat 14.30’da NUH ÇİMENTO FABRİKASI TOPLANTI SALONU-HEREKE/KOCAELİ adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS’de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nın e-MKK Bilgi Portalına toplantı tarihinden bir gün önce saat 21:00’ e kadar kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir. TTK 415 maddesi gereği toplantıya katılacak gerçek kişilerin kimlik göstermeleri, tüzel kişilerin temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)” ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekâletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya www.nuhcimento.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Şirketimizin 2013 yılına ait Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu, Bağımsız Denetim Raporunu ve Kâr Dağıtım Önerisini toplantı tarihinden üç hafta öncesi Hereke’de Muhasebe Müdürlüğü’nde, İnönü caddesi No.102 Kozyatağı/İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde ve şirketimizin www.nuhcimento.com.tr adresinde yer alan internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca anılan dökümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları aynı tarihten itibaren www.nuhcimento.com.tr  adresindeki Şirketimiz internet sitesinde yer alacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi.
2- Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
3- Yönetim Kurulunca hazırlanan 2013 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
4- 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması.
5- 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
6- Yönetim Kurulu Üyelerinin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.
7- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2014 yılına ilişkin şirketin “Kâr Dağıtım Politikası” hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi.
8- 2013 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulunun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
9- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların belirlenmesi.
10- 2014 yılı Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
11- Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması.
12- Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin ekinde yer alan 1.3.6. Sayılı kurumsal yönetim ilkesi gereğince yıl içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi.
13- Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için uygulanan “Ücretlendirme Politikası ve bu kapsamda yapılan ödemeler” konusunda Genel Kurulun bilgilendirilmesi.
14- 2013 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi ve 2014 yılı bağış sınırının belirlenmesi.
15- 2013 yılında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi.
16- 2013 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi.
17- Dilek ve görüşler.

VEKÂLETNAME
NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

Nuh Çimento Sanayi A.Ş.’nin 27.03.2014 günü, saat 14:30’da Nuh Çimento Fabrikası Toplantı Salonu Hereke / KOCAELİ adresinde yapılacak 2013 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ……………………………………………..’yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*) ;

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı : ……………………
TC Kimlik No : …………………..
Vergi No : …………………..
Ticaret Sicili ve MERSİS numarası : …………………../…………………….

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddesi Kabul Red Muhalefet Şehri
1
2
3

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:* : ……………
b) Numarası/Grubu:** : ……………
c) Adet-Nominal değeri : ……………
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı : ……………
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu* : ……………
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı :

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*) :………………..
TC Kimlik No/Vergi No : ………………..
Ticaret Sicili  No : ………………..
MERSİS No : ………………..
Adresi : ………………..

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

 

İMZASI