Nuh Çimento Olağan Genel Kurul İlanı 2015

Geri Kazandıklarımızla Gururluyuz
13 Haziran 2014
EĞİTİM KAMPÜSÜ YÜKSELİYOR!
17 Ocak 2017

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

30 Mart 2016 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı İlanı

Şirketimizin 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 30 Mart 2016 Çarşamba günü Saat 14.00’da NUH ÇİMENTO FABRİKASI SOSYAL TESİSİ, HEREKE – KÖRFEZ / KOCAELİ adresinde yapılacaktır.

T.T.K.’ nın 415. maddesi gereği toplantıya katılacak gerçek kişilerin kimlik göstermeleri, tüzel kişilerin temsilcilerinin vekâletname ibraz etmeleri şarttır. Şahsen, vekâleten veya EGKS üzerinden toplantıya katılacak olanların; toplantı saatinden, bir saat öncesinden başlamak üzere beş dakika kalıncaya kadar Hazır Bulunanlar Listesi’ne kayıt olmaları gerektiğinden süreye dikkat edilmelidir.

Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. EGKS’ de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nın e-MKK Bilgi Portalı’ na toplantı tarihinden bir gün önce saat 21.00’ e kadar kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı’ na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)” ve 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı’na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Toplantıya, şahsen veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekâletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak veya vekâlet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya www.nuhcimento.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin ederek ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği” ne uygun olarak düzenlemeleri ve vekaletnameyi imzalayan kişinin imzasının noterce onaylandığına ilişkin belgeyi veya noterce onaylı imza sirkülerini Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Şirketimizin 2015 yılına ait Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Kâr Dağıtım Önerisini toplantı tarihinden üç hafta önce Hereke’de Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nde, İnönü Caddesi No.102 Kat:6-7 Kozyatağı / İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde ve şirketimizin www.nuhcimento.com.tr adresinde yer alan internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları aynı tarihten itibaren www.nuhcimento.com.tr  adresindeki Şirketimiz internet sitesinde yer alacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

 

                                                                                                             Saygılarımızla,

                               Nuh Çimento Sanayi A.Ş.

                               Yönetim Kurulu

 

 

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1.    Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.

2.    Yönetim Kurulunca hazırlanan 2015 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.

3.    2015 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması.

4.    2015 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.

5.    Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibralarının görüşülerek karara bağlanması.

6.    2015 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulunun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.

7.    Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların görüşülerek karara bağlanması.

8.    Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin karara bağlanması.

9.    Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2016 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.

10. Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yıl içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.

11. 2015 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 2016 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının karara bağlanması.

12. Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi.

13. Dilek ve görüşler.

VEKÂLETNAME

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

Nuh Çimento Sanayi A.Ş.’nin 30.03.2016 günü, saat 14.00’da Nuh Çimento Fabrikası Sosyal Tesisi, Hereke – Körfez / Kocaeli adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ……………………………………………………..’yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

  A)      TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

         Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve redseçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*) Kabul Red Muhalefet Şerhi
1.
2.
3.
4.

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

 2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

 2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili  ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI